Gwarancja dla importera OPZ

Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych niesie za sobą korzyści. Dopuszczalne przez ustawę Prawo energetyczne posiada formy zabezpieczenia takie jak:

• poręczenie  banku

• gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

• weksel z poręczeniem wekslowym banku

• czek potwierdzony przez krajowy bank

• pisemne, nieodwołalne upoważnienie Prezesa URE, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową

• umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowanego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy podmiot gospodarczy który stara się o uzyskanie koncesji na obrót paliwami z zagranicą zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000zł.  Istotne dla gwarancji importerów OPZ biorąc pod uwagę dopuszczalne formy zabezpieczenia są koszty oraz konieczność angażowania własnych środków  dlatego najbardziej rozsądnym wyborem jest gwarancja ubezpieczeniowa.

 

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas